Skip to content

Hörnstenarna i vår affärsmodell

Våra hörnstenar Decentraliserad organisation, Hållbara affärer och Hög avkastning på sysselsatt kapital utgör grunden i vår affärsmodell.

 

Decentraliserad organisation

 • Verksamheterna är ansvariga för sina egna resultat och organisationer samt för en transparent rapportering
 • Djup lokal marknadskännedom och kundcentrerade anpassningar
 • Verksamheterna definierar egna värderingar och kultur, som är harmoniserade med koncernens
 • Skapa bästa förutsättningarna för bolagen genom kontinuerlig förbättring och optimering av bolagsstrukturen

 

Hållbara affärer

 • Förtroende genom öppenhet och transparens
 • Långsiktigt företagande med stabil ekonomi, tillväxt, och förutsägbarhet
 • Attraktiv arbetsgivare med inkluderande arbetsmiljö, sund kultur och motiverande ledarskap
 • Aktivt klimatarbete som tar hänsyn till hela värdekedjan


 

Hög avkastning på sysselsatt kapital

 • Ledare i räntabilitet på kapital genom låg kapitalbindning, starkt kassaflöde och friska marginaler
 • Starka marknadspositioner i utvalda nischer och affärsmodeller där kunden är i centrum
 • Innovativ erbjudandeutveckling för att framtidssäkra affärsmodell och marginaler
 • Effektiv resursanvändning, kostnadskontroll och hög produktivitet

Aktivt ägande

Consivo är en aktiv ägare och dotterbolagen får tillgång till koncernens samlade resurser, branschkompetens och nätverk. Vår styrningsmodell bygger på decentralisering där ledningen i dotterbolagen ges frihet att driva den egna affärsverksamheten inom ramen för koncernens målsättningar och krav.