Skip to content

Varumärkesägare och distributör

Vi representerar en attraktiv mix av internationella och lokala varumärken. Slutkunden det vill säga konsumenterna efterfrågar varor som är prisvärda och tillgodoser deras preferenser. Våra kunder letar efter en partner som kan förse slutkunden med produkter som är konkurrenskraftiga, har hög efterfrågan och skapar lönsamhet.

Genom kontinuerlig utveckling av produktsortimentet säkerställer vi att vårt kunderbjudande består av produkter som är attraktiva i våra kunders och slutkundens ögon.

Våra bolag inom Products

Tage Lind­blom

Tage Lind­blom är experten på storhushåll med livsmedel och lös­ningar som fören­klar till­varon i det pro­fes­sionel­la köket. Vi förs­er sven­sk storköks­mark­nad och livsmedelsin­dus­tri med ett sor­ti­ment som i förs­ta hand består av kolo­nial­varor, ost och mejeripro­duk­ter. En stor andel av pro­duk­ter­na är ekol­o­giska och lev­er­eras i för­pack­ningar som skall under­lät ta arbetet i köket.

tagelind​blom​.se

Bry dig

Bry Dig är dis­trib­utör med ett utvalt sor­ti­ment av pro­duk­ter för kon­sumenter som bryr sig, både om sig själ­va och sin omgivn­ing. Oavsett hur behoven ser ut kan vi ska­pa en kom­mer­siell lös­ning för bear­bet­ning av den sven­s­ka mark­naden med allt från full­skali­ga dis­trib­utörslös­ningar till skräd­darsy­d­da lös­ningar med fält­sälj, key account man­age­ment, trade mar­ket­ing, etc. Vi rik­tar oss i förs­ta hand till daglig­varu- och ser­vice­han­deln på den sven­s­ka marknaden.

bry​dig​.se

Trade & Dis­tri­b­u­tion (No, Fi)

Trade & Dis­tri­b­u­tion ager­ar i huvud­sak som dis­trib­utör och rep­re­sen­ter­ar både inter­na­tionel­la och lokala varumärken på nors­ka och fin­s­ka mark­naden. Vi erb­jud­er allt från full­skali­ga dis­trib­utörs- och importlös­ningar till skräd­darsy­d­da kom­mer­siel­la lös­ningar med både fält­sälj, key account man­age­ment, mark­nads- & lanser­ings­plan­er, mark­nad­s­analyser, etc. Vi hanter­ar upp­drag både mot daglig­varu- & ser­vice­han­del samt Foodservice.

trade​and​dis​tri​b​u​tion​.no

Agera Trad­ing Partner

Agera Trad­ing Part­ner rep­re­sen­ter­ar sto­ra och värld­sledande pro­du­cen­ter inom engångsar­tik­lar, ljus och part­yartik­lar på den Nordiska mark­naden. Våra kun­der återfinns såväl inom nordiska daglig­varuhan­deln, hem­inred­nings­bu­tik­er, e‑handelsaktörer och lågprishandeln.

Prescott

Prescott är en av de ledande full-ser­vicedis­trib­utör­erna på fin­s­ka daglig­varu­mark­naden. Vi har en stark posi­tion inom flera pro­duk­tkat­e­gori­er, bland annat kon­fek­tyr och pas­ta, där vi säl­jer pro­duk­ter med väl etabler­ade varumärken. Våra pro­duk­ter säljs i förs­ta hand till livsmedels- och ser­vice­bu­tik­er men även till restau­rang­mark­naden och livsmedelsindustrin.

prescott​.fi