Skip to content

Marknadsledande sälj- och marknadsföringstjänster i butik

Våra kunder letar efter en partner som kan ge dem de optimala förutsättningarna för försäljning och marknadsföring i butik. Genom skräddarsydda lösningar är vi varumärkesägarens förlängda arm. Vi genomför deras försäljnings- och marknadsaktiviteter och redovisar mätbara resultat. Detta gör vi genom att exempelvis:
• Säkerställa att produkten finns butiken
• Synliggöra produkten för konsumenten på ett attraktivt sätt
• Genomföra kampanjer och kampanjexponeringar
• Rapportera insikter och resultat.

Våra tjänster

Fält­sälj

Vi erb­jud­er flex­i­bla och effek­ti­va lös­ningar för våra upp­drags­gi­vares behov av säljkårsverk­samhet på fäl­tet. Med våra säljkår­er rep­re­sen­ter­ar vi våra upp­drags­gi­vare, dri­ver försäljn­ing och utveck­lar posi­tio­nen åt deras pro­duk­ter och varumärken inom både daglig­varu- & ser­vice­han­del, food­ser­vice och apotek. 

Key Account Management

Vi arbe­tar gen­te­mot alla ton­gi­vande cen­trala ked­jor och grossis­ter i de nordiska län­der­na och företräder våra upp­drags­gi­vare i allt från kam­pan­j­planer­ing till förhandling.

Pro­duk­t­demon­stra­tion

Vi planer­ar, utför och rap­porter­ar pro­fes­sionellt genom­för­da provs­makningar i butik för att ska­pa kännedom och prö­voköp på våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken.

Mer­chan­dis­ing

Vi dri­ver både pro­jek­t­baser­ade och per­ma­nen­ta lös­ningar för våra upp­drags­gi­vares behov av beställ­ning och påfyll­ning i hyl­lor­na, exponer­ing och skylt­ning av kam­pan­jer, samt andra åtgärder som dri­ver försäljn­ing i butik.

Event

Vi utveck­lar, planer­ar och genom­för mån­ga oli­ka typer av events för att ska­pa pos­i­tiv upp­märk­samhet, kännedom och i slutän­den försäljn­ing av våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter, tjän­ster och varumärken. 

Butiks- & POS material

Vi utveck­lar effek­tiv utrust­ning och butiks­ma­te­r­i­al som både ska­par kom­mu­nika­tion och försäljn­ing åt våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken.

Tele­fon­försäljn­ing

Vi erb­jud­er allt från pro­jek­t­baser­ade upp­drag inom kam­pan­jförsäljn­ing, till per­ma­nen­ta lös­ningar på våra upp­drags­gi­vares behov av innesälj.

Tjän­ster för säk­er hygien

Vi erb­jud­er tjän­ster och pro­duk­ter med syfte att opti­mera hygien­processen för kun­der i förs­ta hand inom restau­rang och hotell­mark­naden. Tjän­ster­na vi erb­jud­er är bland annat teknisk ser­vice på diskutrust­ning, utbild­ning och bemanning.

Våra bolag inom Services

Sales Sup­port (Se, No, Fi, Dk)

Sales Sup­port erb­jud­er effek­tiv säljbear­bet­ning både mot cen­trala kun­der, butik­er och andra försäljn­ingsställen på fäl­tet. Som Nor­dens ledande säljbo­lag rep­re­sen­ter­ar och stärk­er säljkår­erna våra upp­drags­gi­vares posi­tion och ska­par lön­sam tillväxt genom volym­dri­vande, dis­tri­b­u­tions­för­bät­trande och varumärkes­byg­gande åtgärder.

salessup​port​.se
salessup​port​nor​way​.no
salessup​port​.fi
salessup​port​den​mark​.dk

Mer­salg

Mer­salg är en rik­stäckande och ledande norsk försäljn­ing­sor­gan­i­sa­tion som rep­re­sen­ter­ar våra upp­drags­gi­vare i butik inom både daglig­varu- och ser­vice­han­deln. Vi ska­par flex­i­bla och skräd­darsy­d­da säljkår­lös­ningar som dri­ver försäljn­ing­sutveck­lin­gen och stärk­er posi­tio­nen för både pro­duk­ter och varumärken.

mer​salg​.no

In Store Mar­ket­ing (Se, Dk)

In Store Mar­ket­ing är spe­cialis­er­ade på butiks­mark­nads­föring och tak­tisk kon­sumen­tkom­mu­nika­tion på den sven­s­ka och dan­s­ka mark­naden. Med nyck­elfärdi­ga lös­ningar för mer­chan­dis­ing, pro­duk­t­demon­stra­tioner, tillfäl­li­ga säljin­satser och events mark­nads­för vi våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken på ett per­son­lig och upplevelse­baser­at sätt.

instore​mar​ket​ing​.se

Johdin

Johdin är spe­cialis­er­ade på butiks­mark­nads­föring och tak­tisk kon­sumen­tkom­mu­nika­tion på den fin­s­ka mark­naden. Med nyck­elfärdi­ga lös­ningar för mer­chan­dis­ing, pro­duk­t­demon­stra­tioner, tillfäl­li­ga säljin­satser och events mark­nads­för vi våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken på ett per­son­lig och upplevelse­baser­at sätt.

johdin​.fi

Four­side

Four­side är en kom­plett part­ner för butik­skom­mu­nika­tion som gör upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken syn­li­ga i butik. Med vårt team av pro­jek­tledare, grafiska design­ers och kon­struk­tör­er ska­par vi säl­jande butiks­ma­te­r­i­al, samt skräd­darsyr lös­ningar för oli­ka typer av butik­sutrust­ning såsom push­ers, dis­play­er, etc.

four​side​.se

Hygien­grup­pen

Hygien­grup­pen är spe­cialis­er­ade på att opti­mera hygien­processen inom hotell och restau­rang­mark­naden i Sverige, där vi är verk­sam­ma främst i Mälardal­sre­gio­nen. Pro­duk­ter­na vi till­han­dahåller är kem-tekniska pro­duk­ter, för­brukn­ingsar­tik­lar och utrust­ning samt red­skap. Våra tjän­ster består bland annat av teknisk ser­vice på diskutrust­ning, utbild­ning och bemanning.

hygien​grup​pen​.se

Gra­di­ent Benchmark

Gra­di­ent Bench­mark är den mark­nad­sledande aktören inom B2B kund­bench­markn­ing. Erb­ju­dan­det innefat­tar bran­schom­fat­tande, data­baser­ade utvärderingar som hjälper lever­an­tör­er, grossis­ter och han­del­sak­tör­er inom daglig­varuhan­del, ser­vice­han­del, restau­rang & storhushåll samt flera fack­han­delssek­tor­er att utveck­la sin verk­samhet, stär­ka sin konkur­ren­skraft och dri­va mer försäljn­ing. Gra­di­ent Bench­mark är verk­sam­ma på alla de nordiska mark­nader­na, med kon­tor i Stock­holm och Köpenhamn.

gra​di​ent​-bench​mark​.se

Fin­fact

Fin­fact, med Fac­tum-rap­porten, är den ledande aktören inom B2B kund­bench­mark­ing på fin­s­ka mark­naden. Vi genom­för bran­schom­fat­tande utvärderingar som hjälper lever­an­tör­er, grossis­ter och han­del­sak­tör­er inom daglig­varuhan­del, ser­vice­han­del, restau­rang & storhushåll samt flera fack­han­delssek­tor­er att utveck­la sin verk­samhet, stär­ka sin konkur­ren­skraft och dri­va försäljn­ing. Fin­fact är ett dot­ter­bo­lag till Gra­di­ent Bench­mark som bedriv­er lik­nande verk­samhet på alla de nordiska marknaderna.

fac​tum​.fi