Skip to content

Tillfället. Upplevelsen. Kundvagnen.

Det räcker inte med en produkt i hyllan. För att lyckas på butiksgolvet måste man verkligen finnas på plats.

Vi finns på plats för dig. Och vi skapar tillfällen för kunderna att upptäcka och uppleva din produkt. Medhttps://consivo.com/kontakt#en... våra in-store-koncept, smarta display-lösningar, kampanjer och demonstrationer ser vi till att det är just din produkt som landar i kundvagnen.

Jag vill prata med en specialist

In Store Marketing

Nyck­elfärdi­ga lös­ningar för mer­chan­dis­ing, demoda­gar och events för att mark­nads­föra dina pro­duk­ter på ett per­son­ligt och upplevelse­baser­at sätt. 

Länk till In Store Marketing

Johdin

Nyck­elfärdi­ga lös­ningar för mer­chan­dis­ing, demoda­gar och events för att mark­nads­föra dina pro­duk­ter på ett per­son­ligt och upplevelse­baser­at sätt. 

Länk till Johdin

Four­side

En kom­plett part­ner för butik­skom­mu­nika­tion som ska­par, pro­duc­er­ar och lev­er­erar mark­nads­ma­te­r­i­al, push­ers och dis­play­er som gör din pro­dukt syn­lig i butiken.

Länk till Fourside

Alla våra tjänster

Pro­duk­t­demon­stra­tion

380 skick­li­ga medar­betare ska­par kännedom, prö­voköp eller ren extraförsäljn­ing genom 3 miljon­er provs­makningar och möten per år.

Mer­chan­dis­ing

340 erfar­na medar­betare gör 135 000 besök med allt ifrån beställ­ning och påfyll­ning i hyl­lor­na till exponer­ing och skyltning.

Tele­fon­försäljn­ing

Kval­i­fi­cer­ad tele­fon­försäljn­ing innefat­tande allt från ensta­ka pro­jek­tup­p­drag till per­ma­nent innesälj åt våra kunder.

Event

Vi utveck­lar, planer­ar och genom­för oli­ka typer av events för att ska­pa kännedom och försäljn­ing av pro­duk­ter eller tjänster. 

Butiks­ma­te­r­i­al

Våra team av pro­jek­tledare, grafiska design­ers, kon­struk­tör­er och pro­duk­tion­spart­ner ska­par effek­tivt butiks­ma­te­r­i­al för 160 kun­der med över 500 oli­ka varumärken.

Försäljn­ing på fältet

330 säl­jare i 30 säljkår­er gör årli­gen 250 000 säljbesök och 1 miljon säljpresentationer. 

Key Account Management

Vi job­bar på upp­drag mot alla ton­gi­vande cen­trala ked­jor och grossis­ter i de nordiska län­der­na med allt ifrån kam­pan­j­planer­ing till förhandling.

Di Luca + Sales Support

Samarbete sedan 1993

"Vårt samarbete känns som en naturlig förlängning av vår organisation. Det är bättre att vi fokuserar på det vi är absolut bäst på och använder Sales Support till det dom är specialiserade på. De lever upp till de mycket tuffa krav vi ställer på både kunskap och resultat samt snabbhet och effektivitet."

Christian Di Luca (Di Luca & Di Luca AB)