Skip to content

Matglädje – i butik och restaurang

Inom affärsområdet Trade & Distribution säljer, marknadsför och distribuerar vi omsorgsfullt utvalda livsmedelsprodukter. Genom våra bolag når storköksprodukterna ut till det professionella köket, och konsumentprodukterna ut till butikerna runt om i Norden.

I det stora köket där det lagas hundratals, kanske tusentals portioner dagligen, ställs särskilda krav på produkterna. Men det handlar inte bara om själva produktkvaliteten, utan också om smarta förpackningar och lösningar som sparar både tid och miljö.

Våra bolag inom Trade & Distribution

Tage Lind­blom

Tage Lind­blom är experten på storhushåll med livsmedel och lös­ningar som fören­klar till­varon i det pro­fes­sionel­la köket. Vi förs­er sven­sk storköks­mark­nad och livsmedelsin­dus­tri med ett sor­ti­ment som i förs­ta hand består av kolo­nial­varor, ost och mejeripro­duk­ter. En stor andel av pro­duk­ter­na är ekol­o­giska och lev­er­eras i för­pack­ningar som skall under­lät ta arbetet i köket.

tagelind​blom​.se

Bry dig

Bry Dig är dis­trib­utör med ett utvalt sor­ti­ment av pro­duk­ter för kon­sumenter som bryr sig, både om sig själ­va och sin omgivn­ing. Oavsett hur behoven ser ut kan vi ska­pa en kom­mer­siell lös­ning för bear­bet­ning av den sven­s­ka mark­naden med allt från full­skali­ga dis­trib­utörslös­ningar till skräd­darsy­d­da lös­ningar med fält­sälj, key account man­age­ment, trade mar­ket­ing, etc. Vi rik­tar oss i förs­ta hand till daglig­varu- och ser­vice­han­deln på den sven­s­ka marknaden.

bry​dig​.se

Trade & Dis­tri­b­u­tion (No, Fi)

Trade & Dis­tri­b­u­tion ager­ar i huvud­sak som dis­trib­utör och rep­re­sen­ter­ar både inter­na­tionel­la och lokala varumärken på nors­ka och fin­s­ka mark­naden. Vi erb­jud­er allt från full­skali­ga dis­trib­utörs- och importlös­ningar till skräd­darsy­d­da kom­mer­siel­la lös­ningar med både fält­sälj, key account man­age­ment, mark­nads- & lanser­ings­plan­er, mark­nad­s­analyser, etc. Vi hanter­ar upp­drag både mot daglig­varu- & ser­vice­han­del samt Foodservice.

trade​and​dis​tri​b​u​tion​.no

Agera Trad­ing Partner

Agera Trad­ing Part­ner rep­re­sen­ter­ar sto­ra och värld­sledande pro­du­cen­ter inom engångsar­tik­lar, ljus och part­yartik­lar på den Nordiska mark­naden. Våra kun­der återfinns såväl inom nordiska daglig­varuhan­deln, hem­inred­nings­bu­tik­er, e‑handelsaktörer och lågprishandeln.

Prescott

Prescott är en av de ledande dis­trib­utör­erna på fin­s­ka daglig­varu­mark­naden. Vi har en stark posi­tion inom flera pro­duk­tkat­e­gori­er, bland annat kon­fek­tyr och pas­ta, där vi säl­jer pro­duk­ter med väl etabler­ade varumärken. Våra pro­duk­ter säljs i förs­ta hand till livsmedels- och ser­vice­bu­tik­er men även till restau­rang­mark­naden och livsmedelsindustrin.

prescott​.fi