Skip to content

Försäljnings- och marknadsföringstjänster
som ger resultat

Affärsområdet Sales & Marketing erbjuder kommersiella tjänster inom försäljning och marknadsföring för varumärkesägare på den nordiska marknaden. Vi representerar varumärken, säljer produkter genom våra säljkårer och vi marknadsför dem med konsumentnära marknadsinsatser såsom produktdemonstrationer, merchandising, events och utveckling av butiksmaterial. Vi bearbetar alla större kunder och grossister inom dagligvaru- & servicehandel, lågpris, apotek samt foodservice.

Våra tjänster

Försäljn­ing på fältet

Vi erb­jud­er flex­i­bla och effek­ti­va lös­ningar för våra upp­drags­gi­vares behov av säljkårsverk­samhet på fäl­tet. Med våra säljkår­er rep­re­sen­ter­ar vi våra upp­drags­gi­vare, dri­ver försäljn­ing och utveck­lar posi­tio­nen åt deras pro­duk­ter och varumärken inom både daglig­varu- & ser­vice­han­del, food­ser­vice och apotek. 

Key Account Management

Vi arbe­tar gen­te­mot alla ton­gi­vande cen­trala ked­jor och grossis­ter i de nordiska län­der­na och företräder våra upp­drags­gi­vare i allt från kam­pan­j­planer­ing till förhandling.

Pro­duk­t­demon­stra­tion

Vi planer­ar, utför och rap­porter­ar pro­fes­sionellt genom­för­da provs­makningar i butik för att ska­pa kännedom och prö­voköp på våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken.

Mer­chan­dis­ing

Vi dri­ver både pro­jek­t­baser­ade och per­ma­nen­ta lös­ningar för våra upp­drags­gi­vares behov av beställ­ning och påfyll­ning i hyl­lor­na, exponer­ing och skylt­ning av kam­pan­jer, samt andra åtgärder som dri­ver försäljn­ing i butik.

Tele­fon­försäljn­ing

Vi erb­jud­er allt från pro­jek­t­baser­ade upp­drag inom kam­pan­jförsäljn­ing, till per­ma­nen­ta lös­ningar på våra upp­drags­gi­vares behov av innesälj.

Event

Vi utveck­lar, planer­ar och genom­för mån­ga oli­ka typer av events för att ska­pa pos­i­tiv upp­märk­samhet, kännedom och i slutän­den försäljn­ing av våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter, tjän­ster och varumärken. 

Butiks­ma­te­r­i­al

Vi utveck­lar effek­tiv utrust­ning och butiks­ma­te­r­i­al som både ska­par kom­mu­nika­tion och försäljn­ing åt våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken.

Våra bolag inom Sales & Marketing

Sales Sup­port (Se, No, Fi, Dk)

Sales Sup­port erb­jud­er effek­tiv säljbear­bet­ning både mot cen­trala kun­der, butik­er och andra försäljn­ingsställen på fäl­tet. Som Nor­dens ledande säljbo­lag rep­re­sen­ter­ar och stärk­er säljkår­erna våra upp­drags­gi­vares posi­tion och ska­par lön­sam tillväxt genom volym­dri­vande, dis­tri­b­u­tions­för­bät­trande och varumärkes­byg­gande åtgärder.

salessup​port​.se
salessup​port​nor​way​.no
salessup​port​.fi
salessup​port​den​mark​.dk

Mer­salg

Mer­salg är en rik­stäckande och ledande norsk försäljn­ing­sor­gan­i­sa­tion som rep­re­sen­ter­ar våra upp­drags­gi­vare i butik inom både daglig­varu- och ser­vice­han­deln. Vi ska­par flex­i­bla och skräd­darsy­d­da säljkår­lös­ningar som dri­ver försäljn­ing­sutveck­lin­gen och stärk­er posi­tio­nen för både pro­duk­ter och varumärken.

mer​salg​.no

In Store Mar­ket­ing (Se, Dk)

In Store Mar­ket­ing är spe­cialis­er­ade på butiks­mark­nads­föring och tak­tisk kon­sumen­tkom­mu­nika­tion på den sven­s­ka och dan­s­ka mark­naden. Med nyck­elfärdi­ga lös­ningar för mer­chan­dis­ing, pro­duk­t­demon­stra­tioner, tillfäl­li­ga säljin­satser och events mark­nads­för vi våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken på ett per­son­lig och upplevelse­baser­at sätt.

instore​mar​ket​ing​.se

Johdin

Johdin är spe­cialis­er­ade på butiks­mark­nads­föring och tak­tisk kon­sumen­tkom­mu­nika­tion på den fin­s­ka mark­naden. Med nyck­elfärdi­ga lös­ningar för mer­chan­dis­ing, pro­duk­t­demon­stra­tioner, tillfäl­li­ga säljin­satser och events mark­nads­för vi våra upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken på ett per­son­lig och upplevelse­baser­at sätt.

johdin​.fi

Four­side

Four­side är en kom­plett part­ner för butik­skom­mu­nika­tion som gör upp­drags­gi­vares pro­duk­ter och varumärken syn­li­ga i butik. Med vårt team av pro­jek­tledare, grafiska design­ers och kon­struk­tör­er ska­par vi säl­jande butiks­ma­te­r­i­al, samt skräd­darsyr lös­ningar för oli­ka typer av butik­sutrust­ning såsom push­ers, dis­play­er, etc.

four​side​.se

Hygien­grup­pen

Hygien­grup­pen är spe­cialis­er­ade på att opti­mera hygien­processen inom hotell och restau­rang­mark­naden i Sverige, där vi är verk­sam­ma främst i Mälardal­sre­gio­nen. Pro­duk­ter­na vi till­han­dahåller är kem-tekniska pro­duk­ter, för­brukn­ingsar­tik­lar och utrust­ning samt red­skap. Våra tjän­ster består bland annat av teknisk ser­vice på diskutrust­ning, utbild­ning och bemanning.

hygien​grup​pen​.se